Stipend fra Lånekassen

Stipend fra Lånekassen

Norske elever i videregående skole og studenter kan søke stipend og lån hos Lånekassen. I motsetning til lån, skal ikke et stipend betales tilbake så lenge man bruker pengene på det de skal brukes til, og så lenge man følger de andre kravene som settes fra Lånekassen. Speak er en godkjent utvekslingsorganisasjon av Lånekassen.

Vi anbefaler at dere går inn på  https://www.lanekassen.no for mer detaljert informasjon.

Hvem kan søke om stipend?

Du kan få støtte til utveksling dersom utdanningen er godkjent av Lånekassen. Utenfor Norden gis det vanligvis bare støtte til VG2. For at du skal få støtte må du oppfylle følgende krav:

 1. Du er med i et utvekslingsprogram i regi av en godkjent utvekslingsorganisasjon (som Speak er).
 2. Du får et forhåndstilsagn (forhåndsgodkjenning) fra din videregående skole i Norge.

Hvor mye kan jeg få?

Alle elever som reiser gjennom Speak på utveksling har rett til bostipend, utstyrstipend og reisestøtte. Du kan også ha rett til grunnstipend som er behovsprøvd mot egen og foreldres økonomi. Skal du gå på en skole der det betales skolepenger kan du også få stipend til dette. Merk at stipend blir utbetalt i to omganger, henholdsvis august og januar.

 • Grunnstipend er behovsprøvd mot egen og foreldres økonomi.
 • Bostipend har du rett på dersom du ikke skal bo sammen med dine foreldre og dette vil da gjelde for utvekslingselever. Dette stipendet er ikke-behovsprøvd og kommer i tillegg til andre stipend du kan ha krav på. I 2019/20 er bostipendet på 4437 kroner per måned.
 • Utstyrsstipend er ikke-behovsprøvd. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen. Tar du deler av utdanningen i utlandet, får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge. Utstyrstipendet er fra 1032 kroner til 3818 kroner per år.
 • Reisestøtte gis til elever som tar videregående opplæring utenfor Norden. Hvor mye du får avhenger av hvor du skal reise. Dette regnes automatisk når du søker om stipend.
 • Skolepengestipend gis til de elever som betaler skolepenger når de er på utveksling. Dette gis når skolepengene ikke er dekket av andre og du tar vanlig videregående opplæring. Stipendet kan gis med inntil 85 prosent av skolepengene, men maksimalt 93 140 kroner for skoleåret 2019/20. (Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger. Maksimalt lån til skolepenger er 26 320 kroner for hele undervisningsåret. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale).

Beløpene og grensene for behovsprøving for 2019/20 er først klare når Lånekassen får de oppdaterte forskriftene fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Oppdatert informasjon vil bli publisert på www.lankeassen.no.

Elever som kan søke om skolepengestipend er de som skal reise til Australia, New Zealand og Canada. I tillegg vil de som skal gå på privatskole i USA, eller en skole i England der det betales skolepenger kunne søke om dette.

Speak sin rolle

Fordi skoleplassen i utlandet nesten utelukkende skjer på grunnlag av vertsfamiliens lokalisering og kapasitet ved hver enkelt skole, kan ikke vi som utvekslingsorganisasjon garantere at deltakere blir plassert ved en skole som tilbyr spesifikke fag med unntak av programland som Canada, Australia og New Zealand.

Da det svært sjelden er mulig å innhente detaljert informasjon om fagene ved den enkelte skole i utlandet i forkant av oppholdet, er det helt vanlig at dette først kan avklares etter at man har ankommet vertslandet. Speak forsøker allikevel å bidra til å forenkle denne prosessen ved å informere partnerorganisasjonene om spesielle ønsker med hensyn til fagvalg når det gjelder elever som søker godkjenning av et skoleår på andre linjer enn studiespesialiserende. Merk at Speak ikke kan garantere noen fag eller fagkombinasjoner. Speak vil gi deg en bekreftelse på at du reiser på utveksling i 2019/20 under orienteringsmøte som blir holdt i april/mai.

Hvordan søke om stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning?

 

 • Når Lånekassen åpner for søknader for skoleåret 2018/19 i mai/juni-måned kan du søke om stipend på deres elektroniske søknadskjema. Du må legge ved både forhåndsgodkjennelse fra skolen din, samt bekreftelsen fra Speak.
 • Bekreftelsen på at du er utvekslingselev i 2018/19 med Speak blir gitt til deg på orienteringsmøtet som blir holdt i april/mai.
 • Du må be rektor/rådgiver om et forhåndstilsagn (forhåndsgodkjennelse) fra din videregående skole. Dette er en skriftlig bekreftelse på at skoleåret ditt vil bli godkjent i henhold til de avtalte retningslinjer som gjør at du vil kunne starte i VG3 i 2019/20.
 • Skal du søke om skolepengestipend vil du i tillegg måtte fylle ut et såkalt «p-skjema» samt legge ved en bekreftelse av som bekrefter andelen som er skolepenger. Speak vil sende deg dette skjemaet samt bekreftelse av skolepengebeløpet dersom dette er aktuelt for deg.

 

Elever som søker seg til Australia gjennom Speak vil gå tre eller fire terminer, dette gir elevene et fullt skoleår. Dette er ett av kravene UDIR har satt for godkjenning av VG2 i utlandet. Elevene vil reise til Australia i begynnelsen av juli og kommer tilbake til Norge 9 eller 12 måneder senere. I land som Australia har studentene en lang sommerferie i desember/januar måned, og med fire terminer får elevene et skoleår som tilsvarer det norske. Grunnet den gode stipendordningen fra Statens Lånekasse blir studentens egenandel en god del lavere.

Utvekslingselever som reiser med Speak og har en forhåndsgodkjennelse fra sin videregående skole i Norge, har mulighet til å søke Statens Lånekasse om et ikke-behovsprøvd stipend. Da det betales skolepenger i Australia har elevene i tillegg mulighet til å få et skolepengestipend som dekker 85% av skolepengesummen. I tillegg til disse stipendene kan søkeren motta et behovsprøvd grunnstipend basert på foreldres inntekt og andre faktorer (se Lånekassens nettsider for mer informasjon om dette stipendet).

Vi har skissert noen eksempel til deg nedenfor med satser for skoleåret 2019/2020 *

Australia   Fra 239.950
Skolepengestipend:   ca. 48.000,-
Bo, reise og utstyrsstipend:   fra ca. 72.000,-
Total Støtte:     fra ca. 120.000,-
Elevens egenandel:     ca. 119.950,-

 

New Zealand       239.950,-
Skolepengestipend:   ca. 44.000,-
Bo, reise og utstyrsstipend:   fra ca. 72.000,-
Total Støtte:     fra ca. 116.000,-
Elevens egenandel:     ca. 123.950,-

Vi tar forbehold om endringer i Lånekassens satser og prisendringer for skoleåret 2019/2020. For nøyaktige summer ta kontakt med Lånekassen; www.lanekassen.no. Beløpene er basert på gjeldende valutakurser per 10.08.18.

Stipend fra Lånekassen utbetales vanligvis før hvert semester, henholdsvis i august og januar. Elever kan søke om å få hele stipendet utbetalt i august med korrekt dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi som organisasjon ikke er ansvarlig for at deltakerne får året godkjent, eller at de får stipend fra Statens Lånekasse.